November 30

Period 5

  1. Analyzed "Rikki-tikki-tavi".

Homework: 
- Read 3o minutes. Record in your reading log.